Wymagane dokumenty

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

    W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język poslki potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. Dwie fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
  4. Inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji dla danych studiów podyplomowych