Psychologia sądowa


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: dzienne

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby 20 osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie IRK oraz termin składania dokumentów: od 16 sierpnia do 15 września 2017 r. 

Dokumenty można składać osobiście w:

Sekretariacie Instytut Psychologii UMCS
pokój 62, 63 (I piętro)
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Od poniedziałku do piątku, od 16 sierpnia do 15 września 2017, w godzinach 9:00-12:00. 

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Instytut Psychologii UMCS
pokój 62,63 (I piętro)
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Po przesłaniu dokumentów zostanie kandydatowi wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłata za semestr:

2 000 PLN

Nr konta bankowego:

56 1030 1999 2407 1670 0014 6201

Opis

Kierownik studiów:

dr hab. Cezary W. Domański, prof. nadzw.

Czas trwania:

2 semestry (zjazdy odbywają się w sobotę i niedzielę)

Opis studiów:

Studia podyplomowe w zakresie „Psychologii sądowej” mają charakter interdyscyplinarny, wykłady, ćwiczenia i laboratoria prowadzone są przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. Program studiów skoncentrowany jest na integracji wiedzy psychologicznej, prawniczej, pedagogicznej. Zajęcia adresowane są do absolwentów studiów psychologicznych. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje 285 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychologii sądowej
 • Podstawy prawa
 • Psychologia w postępowaniu cywilnym
 • Psychologia w postępowaniu karnym
 • Psychologia w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym
 • Wybrane aspekty oddziaływań penitencjarnych
 • Psychologia penitencjarna
 • Opiniodawstwo psychologiczo-sądowe
 • Psychologia przestępczości seksualnej
 • Instytucjonalna opieka zastępcza
 • Instytucje resocjalizacji nieletnich
 • Pozyskiwanie informacji w postępowaniu przygotowawczym
 • Psychologia zeznań i wyjaśnień świadków
 • Profilowanie psychologiczne
 • Problematyka psychopatologii w diagnozie psychologiczno-sądowej
 • Podstawy psychiatrii i seksuologii sądowej
 • Dziecko w postępowaniu sądowym
 • Seminarium pracy dyplomowej 

Ofertę studiów wzbogacają również dostosowane do potrzeb grupy studentów Wykłady monograficzne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Psychologia sądowa posiada szczegółową wiedzę w zakresie przyczyn zachowań antyspołecznych, psychologicznych aspektów przestępczości, rehabilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem. Potrafi ocenić i wyjaśnić problemy psychologiczne mogące pojawić się w postępowaniu karnym, cywilnym i rodzinno-opiekuńczym. Rozumie szczególną rolę dziecka w postępowaniu przed sądem. Absolwent studiów wykazuje wiedzą z zakresu psychopatologii, psychiatrii i seksuologii, co pozwala jemu w sposób efektywny podejmować decyzje w zakresie przedterminowego zwolnienia, stosowania środków zapobiegawczych i zabezpieczających. Ponadto absolwent zna organizację pracy wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz placówek wychowawczych i pieczy zastępczej.  Jest wyposażony w  praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nim przez organy sądowe.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń, zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów i pozytywna obrona pracy końcowej.

Informacji udziela:

mgr Agnieszka Muszczyńska
tel.  536 822 522