Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

  • rejestracja w systemie IRK: 15 czerwca - 10 września 2018 r. 
  • dokumenty można składać w terminach: 15 czerwca - 15 lipca 2018 r. oraz 01 września - 10 września 2018 r.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 59
mgr Katarzyna Dejnek

Nr konta dla edycji 2018/2019:

69 1030 1999 2407 0470 0014 8301

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Opłata za semestr:

1 500 zł

Opis

Kierownik studiów:

dr Magdalena Barabas

Czas trwania:

3 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i terapeutycznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 285 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto obowiązuje 150 godzin praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej lub w poradni psychologiczno- pedagogicznej  oraz praktyki wychowawczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla młodzieży lub pod kierunkiem nauczyciela terapeuty pedagogicznego. W toku studiów słuchacze realizują zagadnienia dotyczące między innymi: pedagogiki opiekuńczej, psychologii rozwojowej, diagnozy pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, trudności wychowawczych, komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, wspomagania dziecka w rozwoju emocjonalnym i społecznym, teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, pracy korekcyjno – kompensacyjnej, wybranych form arteterapii, kompetencji wychowawczych i terapeutycznych pedagoga.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zna teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej. Jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz projektowania działań opiekuńczo - wychowawczych.  Podczas nauki student rozwija również kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych) i placówkach pomocowych. Absolwent studiów  uzyskuje uprawnienia do pracy jako  pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz pedagog lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 51 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników (zaliczenia i egzaminy) ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Informacji udziela:

mgr Katarzyna Dejnek 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 59 
tel. 81 537 63 01