Kurs Freblowski   powrót

Opis

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej/studiów/szkoły wyższej  (oryginał dokumentu do wglądu przy składaniu dokumentów);
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł, wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego. Na blankiecie przelewu należy wpisać nazwę kursu.

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK proszone są o niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Opłata za cały kurs:

1 150 zł

Opłata dla posiadaczy karty absolwenta UMCS:

1 035 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.

Nr konta bankowego:

04 1030 1999 2407 0930 0014 8101 

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty można składać do 30 listopada 2018 r.
mgr Beata Białek-Boczek
e-mail: beata.bialek-boczek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36A
Lublin
tel. 81 537 63 18

Kierownik studiów:

dr Barbara Bilewicz-Kuźnia

Opis Kursu:

Kurs ma charakter doskonalący i jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem teorii i praktyki wczesnego dzieciństwa, zgodnie ze współcześnie interpretowanym podejściem pedagogicznym ojca wychowania przedszkolnego Friedricha Froebla. Kurs jest skierowany do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunów, wychowawców, zainteresowanych rodziców, studentów, pracowników świetlic, terapeutów, animatorów kultury, innowatorów edycyjnych, osób pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat. Słuchacz w trakcie kursu rozwija osobiste kompetencje do pracy i zabawy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

Moduły prowadzone w ramach kursu:

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych i 10 godzin praktyki w placówce edukacyjnej: żłobku, przedszkolu czy szkole, pracującej zgodnie z podejściem pedagogicznym Froebla. W toku kursu słuchacze poznają filozofię edukacyjną Froebla i kontynuatorów jego myśli pedagogicznej w Polsce i na świecie. Uzyskują wiedzę na temat prawidłowości rozwoju dziecka, uczą się jak obserwować i monitorować rozwój dziecka. Ważnym blokiem kursu są przedmioty o charakterze praktycznym: metodyka pracy z materiałami dydaktycznymi Froebla, prace ręczne, konstruowanie i budowanie z materiałów przyrodniczych i klocków, organizacja zabaw swobodnych, badawczych, zabaw ze śpiewem i gier kołowych. Słuchacze poznają sposoby wykorzystania literatury i prowadzenia rozmów z dziećmi, by stawały się one bardziej kompetentne językowo i komunikacyjnie. Zdobywają wiedzę jak, z wykorzystaniem materiału dydaktycznego Froebla, rozwijać myślenie matematyczne i przestrzenne, jak korzystać z zasobów przyrody i otoczenia naturalnego by rozwijać potencjał twórczy dziecka.

Sylwetka absolwenta kursu:

Kurs ma charakter doskonalący. Po jego zakończeniu absolwent wykazuje się wiedzą na temat prawidłowości rozwoju dziecka. Rozumie najważniejsze idee pedagogiczne Froebla, takie jak wartość i integralność dzieciństwa, wyjątkowość potencjału każdego dziecka, rolę zabawy i kreatywności w jego rozwoju, znaczenie relacji społeczno-kulturowych i odpowiedniej organizacji przestrzeni edukacyjnej. Absolwent kursu jest przygotowany do wspierania rozwoju dziecka zgodnie z freblowskim podejściem w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. Wie jak zorganizować stymulujące środowisko edukacyjne, sprzyjające zabawie i twórczej pracy, jak kreatywnie wykorzystać edukacyjny materiał opracowany przez Froebla, jak realizować edukację w plenerze (ogrodzie, lesie i parku), jak prowadzić gry i zabawy kołowe, zabawy ze śpiewem i rozmowy z dziećmi z wykorzystaniem literatury, wie czemu służy obserwacja rozwoju dziecka.

Szczegółowe warunki ukończenia kursu:

Warunkiem ukończenia kursu będzie uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz odbycie praktyki pedagogicznej w wymiarze 10 godzin.