Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie (przesłanie) kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; 
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego. 
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości; 
  4. potwierdzenie wpłaty wpisowego wniesionego na właściwe konto (z dopiskiem: „Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”) – Uwaga! Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

Termin składania dokumentów:

do dnia 20 września 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: 
Centrum Europy Wschodniej UMCS 
ul. Zana 11 
20-601 Lublin 
z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”

lub składać osobiście w jednym z dwóch miejsc: 
Sekretariat Centrum Europy Wschodniej UMCS 
Lublin, ul. Zana 11, III p., pokój 7, 
w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku); 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne UMCS we Lwowie 
Lwów, ul. Kopernika 40A (Pałac Sapiehów) 
w godzinach 10.00-19.00 (od poniedziałku do piątku).

Opłaty:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3500 zł., w tym:

  • opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wpisowe) - 150 zł; 
  • opłata za naukę (czesne): I semestr – 1600 zł; II semestr - 1720 zł; 
  • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł. 

osoby przyjęte na studia podyplomowe O terminach wpłat zostaną poinformowane.

Nr konta bankowego:

61 1030 1999 2409 1070 0014 3201

Opis