Prawo gospodarcze i handlowe


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby 30 osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego). 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • dokumenty można składać do 30 września 2017 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20- 031 Lublin
z dopiskiem: Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego 

lub

Meritum sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7
Pani Paulina Włodarska
telefon 81 528 53 19
e-mail: paulina.wlodarska@lfr.lublin.pl 

Nr konta bankowego:

36 1030 1999 2404 6670 0014 6201

Opłata za semestr: 

 • I: 2 150 zł
 • II: 2 000 zł

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Czas trwania:

2 semestry – 13 zjazdów

Opis Studiów:

Studia obejmują swym zakresem prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa upadłościowego i naprawczego, podatków, prawa gospodarczego Unii Europejskiej, prawa karnego, ochrony konkurencji i konsumenta. Dają możliwość podniesienia kwalifikacji osobom posiadającym wyższe wykształcenie (nie tylko prawnicze), które pracują w sektorze gospodarczym. Absolwentom uczelni pozwalają na rozszerzenie wiedzy w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

Kadrę dydaktyczną studiów podyplomowych tworzą wysokiej rangi, doświadczeni i uznani specjaliści, naukowcy i praktycy z UMCS (m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba) oraz spoza UMCS, w tym innych ośrodków naukowych, w szczególności z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (prof. zw. dr hab. Marek Michalski) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Podstawy prawa cywilnego –12 godz./zaliczenie w semestrze zimowym
 • Prawo handlowe – część ogólna -20 godz./egzamin w semestrze zimowym
 • Prawo przedsiębiorców -35 godz./egzamin w semestrze zimowym
 • Prawo upadłościowe i naprawcze -20 godz./egzamin w semestrze zimowym
 • Prawo konkurencji -20 godz./egzamin w semestrze letnim
 • Umowy w obrocie gospodarczym-20 godz./egzamin w semestrze letnim
 • Prawo własności intelektualnej - 20 godz./egzamin w semestrze letnim
 • Prawno -karne aspekty obrotu gospodarczego-12 godz./zaliczenie w semestrze letnim
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej -12 godz./zaliczenie w semestrze zimowym
 • Opodatkowanie przedsiębiorców -12 godz./zaliczenie w semestrze letnim
 • Prawo konsumenckie -20 godz./egzamin w semestrze letnim

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa gospodarczego i handlowego. Umożliwiają one poszerzenie kwalifikacji o wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego, z uwzględnieniem związanych z działalnością przedsiębiorców zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz ochrony konsumentów w stosunkach prawnych z przedsiębiorcami. Są one skierowane do przedsiębiorców, osób u nich zatrudnionych oraz tych, które w codziennej praktyce stosują prawo handlowe w ramach wykonywanych zawodów adwokata i radcy prawnego.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa spółek handlowych, zna relacje pomiędzy prawem Unii europejskiej a krajowym prawem dotyczącym obrotu gospodarczego, specjalistyczną terminologię z zakresu prawa spółek handlowych, prawa karnego i prawa podatkowego, ma wiedzę w zakresie stosunków majątkowych dotyczących podmiotów występujących w obrocie, zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorców i innych podmiotów w obrocie gospodarczym oraz instytucje prawa związane prawem własności intelektualnej.

Studia umożliwiają nabycie umiejętności, dzięki którym absolwent potrafi wskazywać miejsce prawa spółek handlowych w systemie prawa oraz określać jego specyfikę, prezentować procedury tworzenia, likwidacji, przekształceń i upadłości przedsiębiorców, analizować i podawać rozwiązania konkretnych stanów faktycznych z zakresu prawa spółek handlowych, prawa obrotu gospodarczego i prawa własności intelektualnej, ma umiejętność formułowania, wygłaszania i uzasadniania poglądów de lege lata i de lege ferenda w zakresie prawa obrotu gospodarczego, wyjaśniać relacje pomiędzy prawem Unii europejskiej a krajowym prawem gospodarczym i handlowym oraz świadomie posługiwać się koncepcjami, metodami i technikami w zakresie stosunków majątkowych przedsiębiorców, prawa podatkowego, prawa karnego.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować, interpretować oraz stosować przepisy prawa, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, jest w stanie wyjaśniać zasady prowadzenia działalności gospodarczej i występowania w obrocie gospodarczym, udzielać pomocy prawnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego oraz inne podmioty a także prowadzić sprawy i reprezentować spółki handlowe i inne podmioty.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.

Informacji udziela:

mgr Anna Opałczyńska 
Wydział Prawa i Administracji, pok. 313 
tel.81 537 54 44 
fax 81 537 54 44 
anna.opalczynska@poczta.umcs.lublin.pl