Programowanie i bazy danych


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty: 

-        I semestr: 1900 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1930 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3980 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1695 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1737 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3582 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1797,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1833,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3781 zł

Nr konta: 

nowa edycja: 69 1030 1999 2402 0270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dokumenty można składać do 9 października 2019 r. osobiście lub przesłać na podany adres: 
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

dr Jarosław Bylina 
Instytut Matematyki, Zakład Informatyki, III piętro, pok. 332
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel. 81 537 62 70
e-mail: jmbylina@hektor.umcs.lublin.pl  
http://hektor.umcs.lublin.pl/~jmbylina

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Jarosław Bylina

Opis

Organizator: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Instytut Matematyki 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 62 70
faks: 81 537 54 71 
e-mail: jmbylina@hektor.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr Jarosław Bylina

Czas trwania: 

2 semestry (zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w czasie zjazdów w soboty i niedziele co dwa tygodnie, co stanowi razem 200 godzin zajęć)

Opis Studiów: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza  do programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania. 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały do wybranych zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Informacji udziela: 

dr Jarosław Bylina 
Instytut Matematyki, Zakład Informatyki, III piętro, pok. 332
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel. 81 537 62 70
e-mail: jmbylina@hektor.umcs.lublin.pl 
http://hektor.umcs.lublin.pl/~jmbylina