Tworzenie kolekcji cyfrowych   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Opłata za semestr:

1 500 zł 

Informacji udziela: 

P. Danuta Grzeszczuk
Sekretariat Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; 
20-031 Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 („Stara Humanistyka”) 
tel. 81 537 53 77 
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

dr Grażyna Piechota
tel. 81 537 27 06
e-mail: piechota.g@gmail.com

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Grażyna Piechota
piechota.g@gmail.com

Czas trwania:

2 semestry/ 180 godz.

Opis Studiów:

Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi (biblioteki, archiwa, repozytoria, zbiory prywatne itp.)
Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy projektowaniu kolekcji cyfrowych dla wybranych materiałów, realizacji procesu digitalizacji, merytorycznym opracowaniu materiałów dla kolekcji cyfrowych, doborze i zabezpieczaniu dokumentów oraz możliwościach wykorzystania kolekcji cyfrowych w różnych sferach aktywności społecznej (kulturze, edukacji, nauce, administracji).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Cyfryzacja w przestrzeni publicznej - 10 godz.
 • Profesjonalne i pozaprofesjonalne kolekcje cyfrowe - 10 godz.
 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 godz.
 • Prawne aspekty pozyskiwania i udostępniania zasobów cyfrowych – 10 gpdz.
 • Architektura i wizualizacja informacji - 10 gpdz.
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych – 20 godz.
 • Digitalizacja zbiorów – 10 godz.
 • Obróbka plików graficznych – 20 gpdz.
 • Książka w sieci – 20 godz.
 • Tworzenie archiwum dźwiękowego – 10 godz.
 • Fotografia cyfrowa – 10 godz.
 • Tworzenie bibliotek cyfrowych – 10 godz.
 • Tworzenie kolekcji tematycznych (projekt) - 30 godz.

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Mają charakter studiów doskonalących. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu kolekcji cyfrowej.

Wysokość czesnego

3000