Surdologopedia


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne

   powrót

Zasady kwalifikacji


UWAGA! Aktualizacja z dnia 19.08.2020 r.

W trosce o jakość kształcenia, kierownicy kierunków Logopedia, Neurologopedia oraz Surdologopedia wspólnie podjęli decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia kształcenia na tych kierunkach na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 (od lutego 2021 r.). 

Powodem decyzji jest sytuacja epidemiczna COVID-19, która narzuca organizację zajęć w formie zdalnej. W przypadku kierunków logopedycznych jedynie zajęcia stacjonarne dają możliwość pełnego przekazu wiedzy, wykształcenia odpowiednich kompetencji, umiejętności i postaw.

Studia podyplomowe logopedii, neurologopedii i surdologopedii organizowane na UMCS są najdłużej istniejącymi formami kształcenia logopedów w Polsce - ich początek sięga 1970 roku. Gwarantują też najwyższy poziom przygotowania teoretycznego i praktycznego.
JEŚLI CHCESZ ZDOBYĆ NAJLEPSZE KOMPETENCJE PROFESJONALNE - ZAPRASZAMY DO NAS. GWARANTUJEMY JAKOŚĆ.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy. 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą ((jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. jedna aktualna fotografia, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;
  5. kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2200 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1980 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3960 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2090 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4180 zł

Nr konta:

93 1030 1999 2405 7670 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do dnia 31.01.2021 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 028 

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2021 r.

Informacji udziela:
Katarzyna Tomczyk
Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 028 .
Telefon: 81 537 27 67  
E-mail: katarzyna.tomczyk@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Marek Kurkowski, prof. nadzw. UMCS

Opis

  • liczba godzin dydaktycznych: 290
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

studia przeznaczone są dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie Podyplomowych Studiów Surdologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia, zapewniają one jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów),  audioprotetyki,  audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.

Ocena końcowa: 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.