Logopedia - studia czterosemestralne


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne

   powrót

Zasady kwalifikacji

UWAGA! Aktualizacja z dnia 19.08.2020 r.
W trosce o jakość kształcenia, kierownicy kierunków Logopedia, Neurologopedia oraz Surdologopedia wspólnie podjęli decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia kształcenia na tych kierunkach na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 (od lutego 2021 r.). 

Powodem decyzji jest sytuacja epidemiczna COVID-19, która narzuca organizację zajęć w formie zdalnej. W przypadku kierunków logopedycznych jedynie zajęcia stacjonarne dają możliwość pełnego przekazu wiedzy, wykształcenia odpowiednich kompetencji, umiejętności i postaw.

Studia podyplomowe logopedii, neurologopedii i surdologopedii organizowane na UMCS są najdłużej istniejącymi formami kształcenia logopedów w Polsce - ich początek sięga 1970 roku. Gwarantują też najwyższy poziom przygotowania teoretycznego i praktycznego.
JEŚLI CHCESZ ZDOBYĆ NAJLEPSZE KOMPETENCJE PROFESJONALNE - ZAPRASZAMY DO NAS. GWARANTUJEMY JAKOŚĆ.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja (od 7 kwietnia 2020 r.) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.

Osoby zakwalifikowane na studia dołączają pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK, proszone są o możliwie jak najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Wydział Humanistyczny UMCS, PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 035.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany bliżej terminu rozpoczęcia studiów. 

Opłata za studia:

-        I rata: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2200 zł

-        III rata: 2200 zł

-        IV rata: 2200 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I rata: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 1980 zł

-        III rata: 1980 zł

-        IV rata: 1980 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7920 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I rata: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2090 zł

-        III rata: 2090 zł

-        IV rata: 2090 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8360 zł


Numer konta bankowego:

03 1030 1999 2405 0670 0015 2401

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

Dokumenty można przesłać na podany adres:

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 035

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2021 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 035
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

W sprawach technicznych, związanych z Internetową Rejestracją Kandydatów prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Monika Łuszczuk

Opis

  • liczba godzin dydaktycznych: 600
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu logopedy w placówkach ochrony zdrowia oraz w placówkach oświatowych (w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych)

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.