Języki skandynawskie dla rynku pracy


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. Aby rozpocząć studia podyplomowe Języki skandynawskie dla rynku pracy, należy legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, inżynierskich lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. deklaracja modułu wyboru zajęć językowych (do pobrania w załączniku);
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na podany adres: do 30 września 2018 r.:
Sekretariat Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 516

Nr konta:

94 1030 1999 2405 8670 0014 8201

Opłata za semestr:

1 500 zł/ 1 350 zł dla absolwentów UMCS 

Opis

Organizator:

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Ireneusz Chomiuk (Zakład Językoznawstwa Germańskiego, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS)

Czas trwania:

2 semestry

Opis studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach skandynawskich oraz firmach i instytucjach polskich współpracujących z krajami skandynawskimi, zwłaszcza ze Szwecją i Norwegią. 
Studia umożliwiają naukę języka szwedzkiego lub norweskiego z elementami języka specjalistycznego, obejmującego słownictwo z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów itp. oraz zdobycie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-, kulturowo-, gospodarczych w krajach skandynawskich. 
Absolwent studiów podyplomowych wykaże się znajomością języka szwedzkiego lub norweskiego oraz opanowaniem wiedzy i słownictwa związanego m.in. z geografią i kulturą krajów skandynawskich, warunkami społeczno-ekonomicznymi i prawnymi w w/w regionie UE, organizacją i działalnością przedsiębiorstwa w krajach skandynawskich oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej. Zajęcia realizowane są w języku szwedzkim lub norweskim (moduł zajęć językowych) oraz w języku polskim (moduł zajęć kulturoznawczych, realioznawczych oraz zajęć specjalistycznych), w formie warsztatów, konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych dla początkujących i/lub zaawansowanych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów:

 • moduł zajęć językowych (język do wyboru):
 1. język szwedzki: rozumienie tekstów i pisanie  30/0
                         słuchanie i mówienie             30/0
                         gramatyka i fonetyka            30/0
                         sprawności zintegrowane        0/60
                         język szwedzki specjalistyczny 0/60
 2. język norweski: rozumienie tekstów i pisanie   30/0                       
                         słuchanie i mówienie              30/0
                         gramatyka i fonetyka             30/0
                         sprawności zintegrowane         0/60
                         język norweski specjalistyczny  0/60
 • moduł zajęć kulturoznawczych i realioznawczych
 1. geografia krajów skandynawskich                    10/0
 2. kultura i społeczeństwo krajów skandynawskich 10/0
 • moduł zajęć specjalistycznych
 1. uwarunkowania prawne w krajach skandynawskich 0/10
 2. ekonomia i gospodarka w krajach skandynawskich 0/10

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Języki skandynawskie dla rynku pracy posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem ogólnym z elementami języka specjalistycznego, niezbędne do wykonywania zawodu. Zna terminologię i struktury gramatyczne właściwe dla języka szwedzkiego lub norweskiego. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu szwedzkiego lub norweskiego języka biznesu, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej, a także posiada wiedzę, dotycząca geografii i kultury oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych i gospodarczych krajów skandynawskich.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:

 1. część pisemną - praca z tekstem ogólnym i tekstem z elementami języka specjalistycznego - łącznie 50 pkt (po 25 pkt za każdy tekst)
 2. część ustną - rozmowa w wybranym języku skandynawskim na tematy ogólne z elementami języka specjalistycznego - łącznie 50 pkt.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

październik 2018 r.  (zjazdy: co dwa tygodnie)

Informacji merytorycznych udziela:

dr Ireneusz Chomiuk, e-mail: Ireneusz.Chomiuk@umcs.pl

https://www.facebook.com/skandinavistikumcs/?fref=ts