Profesjonalny Event Manager


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020 (od lutego 2020 r.)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz portfolio kandydata. 

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. portfolio kandydata - prezentacja dokonań danej osoby;
  4. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 3250 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 3100 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2900 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5850 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 3225 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2800 zł

Całkowity koszt studiów: 6175 zł

Nr konta dla edycji:

71 1030 1999 2408 3270 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31 stycznia 2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

mgr Izabela Ejtel
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 8
20-031 Lublin
tel.: 81 537 68 01
e-mail: dziekfis@umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2020 r.

Informacji udziela:

Izabela Ejtel
tel.: 81 537 68 01
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

Sylwia Guz
tel.: 504 267 435
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
Instytut Socjologii UMCS, Zakład Socjologii Kultury i Wychowania
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 29
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79
e-mail: urszula.kusio@poczta.lublin.umcs.pl

Opis

  • liczba godzin dydaktycznych: 240
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe Profesjonalny Event Manager to propozycja dla osób zainteresowanych branżą eventową. Studia przygotowują do zdobycia praktycznych umiejętności profesjonalnego planowania i organizacji wydarzeń oraz współpracy z podwykonawcami. Program został przygotowany z myślą o pracownikach branży MICE, przedstawicielach sektora publicznego i świata kultury. 

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera, osoby już pracujące w zawodzie, chcące usystematyzować wiedzę i poszerzyć kompetencje, pracowników administracji publicznej mających w zakresie swoich obowiązków przygotowywanie wydarzeń publicznych, pracowników agencji reklamowych i PR, korporacji, obiektów eventowych, firm dostarczających usługi na rynek eventowy oraz ludzi kultury.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania eventów, znają standardy profesjonalnej współpracy z klientem i podwykonawcami, potrafią tworzyć pełną dokumentację eventową, w tym książkę produkcyjną. Zostają przygotowani do pełnienia funkcji lidera i zarządzania zespołem, cechują się kreatywnym i innowacyjnym podejściem do potrzeb odbiorców oraz nabywają praktyczne i teoretyczne umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu branży eventowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wprowadzenie do świata eventów
Event w strategii marketingowej
Zawód profesjonalny event manager
Kwalifikacje i kompetencje profesjonalnego event managera
Lokalizacja eventowa
Catering eventowy
Scenotechnika
Scenografia
Aktorzy branży eventowej
Koncepcja kreatywna eventu
Reżyseria eventowa
Finanse w eventach
Backstage eventowy
Aspekty prawne i administracyjne
Zarządzanie projektem eventowym
Projektowanie książki produkcyjnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Protokół dyplomatyczny
Sztuka wystąpień eventowych
Sprzedaż oferty eventowej
Promocja eventu
Jak założyć firmę eventową?
Feedback 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie pracy dyplomowej w formie organizacji eventu.

Więcej informacji na:

http://eventy.umcs.pl

Limit miejsc

16