Coaching i mentoring


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do dnia 30 listopada 2020 roku

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz rozmowa rekrutacyjna. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pokój nr 9

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych. Studia ukształtują w Tobie postawę coacha i rzetelnie przygotują do pełnienia zawodu. Nauczymy Cię pracować z klientami z wykorzystaniem narzędzi life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu. Doświadczysz unikalnego połączenia teorii z praktyką, rozwiniesz zarówno kompetencje niezbędne do skutecznej pracy, jak również kompetencje przywódczo-organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych i biznesowych.

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się i zdobywał kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w stowarzyszeniach coachingowych.

Więcej informacji: http://coaching.umcs.pl/

Opłata za studia:

 • semestr I – 3 350 zł +  150 zł. (opłata wpisowa)
 • semestr II – 3 500 zł
 • semestr III – 3 500 zł
 • Łącznie – 10 500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • semestr I – 3 000 zł +  150 zł. (opłata wpisowa)
 • semestr II – 3 150 zł
 • semestr III – 3 150 zł
 • Łącznie – 9 450 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • semestr I – 3 175 zł +  150 zł. (opłata wpisowa)
 • semestr II – 3 325 zł
 • semestr III – 3 325 zł
 • Łącznie – 9 975 zł

Nr konta:

86 1030 1999 2408 2270 0015 2301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 listopada 2020 roku.

UWAGA! Wydłużono rekrutację!

 Dokumenty należy przesłać pocztą na podany adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów:

grudzień 2020 r.

Informacji udziela:

Magdalena Białkowska
tel. 81 537-27-12
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Karolina Żmudzka
tel. 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Monika Baczewska-Ciupak

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

Karolina Żmudzka

Opis

 • liczba godzin dydaktycznych: 410
  • w tym praktyki: 70% praktyki, 30% teorii
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Na studia zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych, psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka. Wie jakie stoją przed nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie. Potrafi dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wykaz przedmiotów wraz z opisem i program w linku: http://coaching.umcs.pl/program/

Ocena końcowa:

Uzyskiwana jest na praktycznym egzaminie na zakończenie studiów.