Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany,
 2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydaniu dokumentów tożsamości,
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości kandydata,
 5. Pokwitowanie wpisowego wniesione na właściwe konto. Wpisowe jest zaliczane na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisowego należy wpisać kierunek studiów podyplomowych 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres do 10 marca 2019 roku:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

tel. 81 537 58 45

e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

Nr konta bankowego:

 26 1030 1999 2406 4670 0014 9201

Opłata za semestr:

semestr I: 1 720 zł

semestr II: 2 030 zł

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski

e-mail: witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:

2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.00; łącznie 195 godz.

Opis studiów:

studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów:

 • Międzynarodowa polityka i prawo celne
 • Prawo celne Unii Europejskiej
 • Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna
 • Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi
 • Systemy informatyczne w obsłudze celnej
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej
 • Logistyka międzynarodową
 • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw
 • Gospodarka magazynowa w międzynarodowym łańcuchu dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Dostęp do rynku
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwem
 • Prawo podatkowe 
 • Prawo socjalne
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne

Kontakt:

dr hab. Piotr Witkowski

e-mail: witkowski@poczta.umcs.lublin.pl