Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych.
    W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. Aktualną fotografię kandydata, spełniającą wymagania obowiązujące przy wydaniu dokumentów tożsamości.
  4. Pokwitowanie wpisowego wniesione na właściwe konto. Wpisowe jest zaliczane na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisowego należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Opłata za studia:

-        I semestr: 1500 + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1650 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3300 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1335 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1485 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2970 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1417 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1568 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3135  zł

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających § 14 ust. 1 oraz 2 zniżka z tytułu posiadania karty absolwenta przysługuje:
"1.Absolwentom  Uniwersytetu, przysługuje  zniżka  w  wysokości  10%  opłaty  za  studia lub kurs, których program w pełni realizowany jest przez Uniwersytet.
2.Rodzinie absolwentów, o których  mowa  w  ust.  1 (tj. dzieci, mąż/żona), przysługuje zniżka w wysokości 5% opłaty na studia lub kurs." 

Nr konta:

84 1030 1999 2406 4670 0015 3201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 28 lutego 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2021 r.

Informacji udziela:

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Bogumiła Brzuchala
tel. 81 537 51 75
bb1101@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

  • liczba godzin dydaktycznych: 160
    • w tym ćwiczenia i laboratoria: 44
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych, osoby zainteresowane podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwenci kierunku logistyki, pracownicy przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerowie transportu, spedytorzy i operatorzy usług logistycznych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.                 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Międzynarodowa polityka i prawo celne, Prawo celne Unii Europejskiej - Unijny Kodeks Celny, przepisy delegowane i wykonawcze, Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna     , Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi, Systemy informatyczne w obsłudze celnej, Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej,  Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw, Zarządzanie czasem pracy kierowców, Logistyka magazynowa i magazynowe systemy informatyczne, Systemy informatyczne w logistyce, Spedycja i spedycyjne systemy informatyczne, Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych, Bezpieczeństwo drogowe, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Dostęp do rynku, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Prawo podatkowe, Prawo socjalne, Prawo handlowe, Prawo cywilne.

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021:

Zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 na studiach podyplomowych kierunek Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką planowane są w systemie tradycyjnym i zdalnym. Mając na uwadze konieczność spełnienia wymogów wynikających z zagrożenia epidemiologicznego – odpowiednia ilość słuchaczy w określonej przestrzeni – w formie tradycyjnej przewidziane jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotów: „Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw”, „Systemy informatyczne w obsłudze celnej”, „Zarządzanie czasem pracy kierowców” oraz „Prawo socjalne”.                                      

Przedmioty pozostałe przewidziane w semestrze letnim – „Międzynarodowa polityka i prawo celne”, „Dostęp do rynku”, „Prawo podatkowe”, „Prawo socjalne” oraz „Prawo handlowe” prowadzone będą w synchronicznej formie zdalnej. Gwarantuje ono bezpośredni kontakt słuchacza z prowadzącym zajęcia w trakcie ich realizacji.

Praktyczna realizacja przyjętych założeń uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wynikających z niej rygorów sanitarnych, w szczególności związanych z obowiązkiem zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.