Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł III


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie kompletu dokumentów.
KOSZT UCZESTNICTWA
Moduł III - 530 PLN. Opłata za kurs powinna zostać dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto 36 1030 1999 2456 2270 0014 1101
DŁUGOŚĆ KURSU/SZKOLENIA
Moduł III - 26 godzin, zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym
JEDNOSTKA/OSOBA DO KONTAKTU
dr Joanna Świderska
Katedra Bankowości
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714, 20-031 Lublin
e-mail: standardy@umcs.pl 

mgr Wanda Białecka
Instytut Ekonomii i Finansów
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 601, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 51 75

Opis

Kierownik kursu:

dr Joanna Świderska

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe w jednym lub kilku obszarach tematycznych wymaganych na egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB: pracowników instytucji finansowych, posiadających lub nieposiadających stopni zawodowych w ramach opracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze bankowym.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kurs jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożenie nastepujących dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
  2. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (bez potwierdzenia urzędowego, oryginał do wglądu).

Termin składania dokumentów:

do 16 października 2016

W przypadku zgłoszenia większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na adres: 
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Program kursu -Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej (26 godz.)

  • Elementy rachunkowości i sprawozdawczość bankowa
  • Zarządzanie bankiem
  • Ocena efektywności banku

Kadra dydaktyczna:

Nauczyciele akademiccy UMCS oraz eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie swoich specjalizacji.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia każdego z kursów i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń z przedmiotów objętych programem konkretnego kursu.