Europejski Certyfikat Bankowca EFCB


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 PLN. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego)
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (bez potwierdzenia urzędowego, oryginał do wglądu)
 5. pokwitowanie dokonania opłaty wpisowej, ze wskazaniem na blankiecie przelewu kierunku studiów podyplomowych

UWAGA: Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać w terminie 2 - 31 stycznia 2017 r. osobiście lub przesłać na adres: 
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 58 45 
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Nr konta: 

19 1030 1999 2406 1670 0014 4201

Harmonogram wnoszenia opłat:

 • opłata wpisowa – 150 PLN (wraz ze złożeniem dokumentów)
 • czesne za I semestr – 1.920 PLN (najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć)
 • czesne za II semestr – 1.920 PLN (najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć II semestru)

Koszt studiów podyplomowych wynosi łącznie 3.990 PLN. Zawiera m.in. koszt egzaminu ECB EFCB (w tym prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

październik 2016 roku

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Joanna Świderska

Czas trwania:

Nauka na studiach trwa dwa semestry i jest prowadzona w systemie niestacjonarnym. Program studiów obejmuje 204 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów konwersatoryjnych i problemowych, konsultacji i dyskusji.

Cel studiów:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe i potwierdzić ich pozyskanie Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB: pracowników instytucji finansowych, posiadających lub nieposiadających stopni zawodowych w ramach opracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze bankowym. Kandydaci winni posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, w szczególności o profilu bankowo-finansowym lub ekonomicznym.

Program studiów:

Moduł 1. Otoczenie ekonomiczne i monetarne (40 godz.)

 • Ekonomiczna i finansowa struktura systemu finansowego
 • Polityka monetarna na obszarze europejskim
 • Polityka monetarna na obszarze Polski

Moduł 2. Relacja produkt-klient w działalności bankowej (64 godz.)

 • Klient w strategii ogólnej banku
 • Produkty i usługi bankowe
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Dystrybucja i konkurencja produktów i usług bankowych

Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej (52 godz.)

 • Elementy rachunkowości i sprawozdawczość bankowa
 • Zarządzanie bankiem
 • Ocena efektywności banku

Moduł 4. Aspekty behawioralne funkcjonowania banków (48 godz.)

 • Marketing bankowy
 • Zarządzanie organizacją bankową
 • Etyka w działalności bankowej

Kadra dydaktyczna:

nauczyciele akademiccy UMCS oraz eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie swoich specjalizacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prawo udziału w egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, organizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego pozytywny wynik potwierdza międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN – European Banking & Financial Services Training Association. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.Absolwent, który posiada odpowiedni staż pracy w sektorze finansowym oraz uzyska pozytywny wynik egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, ma dodatkową możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, firmowany Certyfikatem Związku Banków Polskich.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów. Warunkiem uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, organizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacji udziela:

dr Joanna Świderska 
Katedra Bankowości
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714
20-031 Lublin 
e-mail: standardy@umcs.pl

mgr Wanda Białecka 
Instytut Ekonomii i Finansów 
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 601
20-031 Lublin 
tel. +48 81 537 51 75