Nowoczesne techniki badawcze


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Brak rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Maksymalna liczba miejsc 30.

Opłata za semestr:

1500 zł

Informacji udziela:

dr hab. Renata Łyszczek – Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS
e-mail: renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl  tel.: (81) 537 57 43

Opis

Organizator:

Wydział Chemii UMCS
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2; 20-031 Lublin
Telefon: (81) 537 57 16
e-mail: techniki.badawcze@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Renata Łyszczek – Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii UMCS
e-mail: renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl, tel.: (81) 537 57 43

Czas trwania:

dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym

Studia przeznaczone będą dla:

absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki: ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne a także dla pracowników instytutów badawczych, przemysłu oraz innych instytucji, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nowoczesnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych. Uczestnicy studiów podyplomowych powinni posiadać przynajmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Opis studiów:

Studia mają na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania nowoczesnych technik badawczych obejmujących metody: analityczne, spektroskopowe, chromatograficzne, elektrochemiczne, termiczne i dyfrakcyjne jak również kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z interpretacją uzyskanych danych oraz oceny ich wiarygodności. Główny nacisk będzie położony na aplikacyjny charakter poznawanych metod badawczych oraz możliwości poszczególnych technik w zależności od postawionego problemu. Studia są skierowane zarówno do osób już zatrudnionych w laboratoriach wykorzystujących różnorodne instrumentalne metody badawcze, które chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, jak również do osób, które poprzez zdobytą wiedzę planują zmianę profilu zawodowego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w ramach przedmiotów:

 • Metrologia
 • Analiza statystyczna
 • Analiza termiczna
 • Wybrane metody chromatograficzne
 • Dyfrakcyjna identyfikacja substancji
 • Walidacja
 • Wstęp do analizy śladowej i przygotowania próbek
 • Wybrane metody spektroskopowe (AAS, IR-Raman, NMR, ICP)
 • Wybrane metody elektrochemiczne

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskają wiedzę dotyczącą metodyki przygotowania próbek w zależności od stosowanej metody analitycznej. Absolwenci będą przygotowani do praktycznego rozwiązywania problemów, pozyskają wiedzę niezbędną do prawidłowej interpretacji i oceny uzyskanych wyników badań poprzez znajomość podstawowych narzędzi statystycznych.
Uzyskane dodatkowe kwalifikacje w postaci dyplomu ukończonych studiów podyplomowych, otwierają perspektywę poszerzenia obszarów aktywności zawodowej, awansu lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Ocena końcowa:

średnia z ocen końcowych oraz egzaminów wymaganych programem studiów.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wysokość czesnego

3000