Nauczanie Chemii


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych: ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym oraz przygotowanie pedagogiczne oraz  rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:


Absolwenci UMCS posiadający Kartę Absolwenta - uzyskują 10% zniżkę w opłacie czesnego.

Nr konta bankowego:

edycja 2017/2018/2019: 45 1030 1999 2403 3070 0014 6301

edycja 2018/2019: 74 1030 1999 2403 3070 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rekrutacja na studia prowadzona jest każdego roku, wymagane dokumenty (po zarejestrowaniu się w systemie) należy składać do 28 września 2018 roku, osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5/1002, 20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr Joanna Reszko-Zygmunt

Czas trwania:

 2 semestry

Opis Studiów:

Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje – uprawnienia do nauczania chemii.

Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez dwa semestry, przeważnie dwa razy w miesiącu, (sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 270, w tym 150 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.), 60 godzin praktyki zawodowej i 120 godzin wykładów. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz dydaktyki chemii.

Program studiów:

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalny sposób uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Program ten powstawał przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych dla nauczycieli i kontaktów zagranicznych z innymi uczelniami prowadzącymi tego rodzaju studia. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia do bardzo dobrzy specjaliści w swoich dziedzinach naukowych, jak również doskonali dydaktycy, znający problemy polskiej szkoły. 

Informacji udzielają:

Paulina Czyż
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: paulina.czyz@poczta.umcs.lublin.pl

dr Joanna Reszko-Zygmunt
Wydział Chemii
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
tel. 81 537 56 95
jreszko@poczta.umcs.lublin.pl