Chemia praktyczna


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Brak rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty: 

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Maksymalna liczba miejsc 30.

Opłata za semestr: 

1500 zł

Informacji udziela:

dr hab. Marta Worzakowska – Zakład Chemii Polimerów, kontakt: e-mail: marta.worzakowska@poczta.umcs.lublin.pl,
tel.: 81 524 22 51 wew. 128, tel. kom.: 692 840 044

Opis

Organizator:

Wydział Chemii
Adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
Telefon: 81/537 57 16 E-mail: chemiapraktyczna@poczta.umcs.lublin.pl 
www: www.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marta Worzakowska – Zakład Chemii Polimerów, kontakt: e-mail: marta.worzakowska@poczta.umcs.lublin.pl,
tel.: 81 524 22 51 wew. 128, tel. kom.: 692 840 044

Czas trwania:

dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym

Opis studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu chemii surfaktantów, biosurfaktantów, emulsji, surowców naturalnych, chemii nowoczesnych materiałów polimerowych i biopolimerów oraz technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Omówione zostaną także różnorodne techniki chromatograficzne wykorzystywane w analizie i identyfikacji próbek środowiskowych, spożywczych, kosmetycznych, kryminalistycznych i kliniczno-farmaceutycznych. Słuchacze studiów podyplomowych zostaną zapoznani z metodami badań właściwości fizykochemicznych surfaktantów i emulsji w tym, z metodami wyznaczania izoterm adsorpcji, zwilżalności, zdolności pianotwórczej surfaktantów, stabilności emulsji i liposomów oraz metodami badań właściwości termicznych, lepkosprężystych i mechanicznych materiałów (bio)-polimerowych. Założeniem programu studiów jest obok przekazania Słuchaczom aktualnej wiedzy na powyższe tematy, zdobycie przez Nich umiejętności praktycznych podczas realizowanych zajęć laboratoryjnych. Słuchacz dowie się jak prawidłowo przygotować próbki do analiz i badań ich właściwości, optymalnie zaplanować badania oraz jak poprawnie interpretować uzyskane wyniki. Nauczy posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem oraz aparaturą naukowo-badawczą wykorzystywaną do analizy i oceny właściwości fizykochemicznych wyżej wymienionych związków.

Studia przeznaczone są dla:

absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki: ścisłe, techniczne i medyczne i chcą uaktualnić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje zawodowe oraz dla absolwentów innych kierunków, którzy planują rozszerzenie obszaru swojej aktywności zawodowej o nową wiedzę i umiejętności praktyczne. Uczestnicy studiów podyplomowych powinni posiadać dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w ramach następujących przedmiotów:

 • Budowa, klasyfikacja oraz powierzchniowe i objętościowe właściwości surfaktantów
 • Praktyczne wykorzystanie agregacyjnych właściwości surfaktantów i wyznaczanie ich CMC
 • Określenie i zastosowanie zwilżających właściwości surfaktantów
 • Rodzaje emulsji i mikroemulsji oraz ich praktyczne znaczenie
 • 5. Pieniące właściwości surfaktantów w aspekcie praktycznym
 • Zjawiska międzyfazowe w układach biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem warstw lipidowych
 • Surfaktanty jako detergenty i ich rola w życiu codziennym
 • Chemia i technologia materiałów polimerowych
 • Inżynieria biomateriałów
 • Metody badań (bio)-materiałów polimerowych
 • Analiza surowców naturalnych I
 • Analiza surowców naturalnych II


Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiadać będzie specjalistyczną wiedzę o budowie, klasyfikacji i właściwościach surfaktantów, biosurfaktantów, emulsji, materiałów polimerowych i biopolimerów. Absolwent pozna różnorodne techniki chromatograficzne wykorzystywane w analizie i identyfikacji surowców naturalnych oraz badaniach właściwości surfaktantów i emulsji. Absolwent będzie znał metody badań właściwości termicznych, lepkosprężystych i mechanicznych materiałów polimerowych i biopolimerów oraz będzie potrafił posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem oraz aparaturą naukowo-badawczą w tym DSC, TG, TG/FTIR/QMS, DMA, HDT/VICAT, twardościomierze, maszyna wytrzymałościowa wykorzystywaną do oceny ich właściwości i prawidłowo interpretować wyniki badań.

Ukończenie studiów umożliwia absolwentom zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz pozwala na uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy i badania właściwości różnorodnych grup związków powszechnie stosowanych w przemyśle i życiu codziennym, co daje możliwość awansu w pracy zawodowej, poszerzenia obszarów aktywności zawodowej czy podjęcia zatrudnienia w ośrodkach przemysłowo-naukowych.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wysokość czesnego

3000