Administracja publiczna


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. W przypadku większej liczby zarejestrowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacjiwww.administracjapubliczna.umcs.pl

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (na blankiecie przelewu należy zamieścić dopisek: „Administracja Publiczna - wpisowe”).

Termin składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 6 października 2017 r.

 1. osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby w:
  Sekretariacie Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  (pokój 706 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS)
 2. za pośrednictwem poczty:
  Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin

Opłaty i dofinansowanie studiów:

Opłaty:
Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3930 zł., w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
 • I semestr – 1800 zł;
 • II semestr - 1950 zł;
 • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł.

Zniżki:

Zniżkę w opłacie czesnego mogą uzyskać:

 • absolwenci UMCS (10% zniżki);
 • dzieci i małżonkowie absolwentów UMCS (5% zniżki).

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie karty absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 10% zniżki wynosi: 3540 zł, w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
 • I semestr – 1605 zł;
 • II semestr - 1755 zł;
 • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 5% zniżki wynosi: 3735 zł, w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
 • I semestr – 1702,5zł;
 • II semestr – 1852,5 zł;
 • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł.

Terminy wnoszenia opłat:

 1. wpisowe: najpóźniej w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych;
 2. opłata za I semestr studiów: najpóźniej 7 dni przed pierwszym zjazdem;
 3. opłata za II semestr studiów: najpóźniej 7 dni przed pierwszym zjazdem w drugim semestrze;
 4. opłata za wydanie świadectwa: najpóźniej 7 dni przed egzaminem końcowym.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stypendium:

Słuchacze mogą skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki któremu studia mogą być całkowicie darmowe.

Z pełnego dofinansowania mogą skorzystać:

 1. osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej;
 2. osoby pracujące u pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników;
 3. osoby bezrobotne;
 4. osoby poszukujące pracy.

Osoby pracujące u pracodawcy zatrudniającego 10 lub więcej pracowników, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% pełnej opłaty za cykl kształcenia.

Osoby bezrobotne mogą dodatkowo uzyskać stypendium na cały okres studiów.

Aby uzyskać dofinansowanie lub stypendium, należy zgłosić się do powiatowego (miejskiego) urzędu pracy właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

Nr konta dla VI edycji (od sem. zimowego 2017/2018):

43 1030 1999 2404 0870 0014 6201 

Opis

Administracja publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

Słuchacze:

Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Kadra dydaktyczna:

Obsadę studiów tworzą doświadczeni dydaktycy, których wiedza, wynika nie tylko z wieloletniej pracy naukowo-badawczej, ale w większości przypadków również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych i urzędniczych. Wśród wykładowców są m. in. byli i obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, radcowie prawni.

Przedmioty:

I semestr:

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie w sprawach administracyjnych
 • Legislacja administracyjna
 • Status prawny pracowników administracji publicznej
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej

II semestr:

 • Sądownictwo administracyjne
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Zamówienie publiczne
 • Ochrona informacji w administracji publicznej
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Seminarium

Terminy zjazdów:

W każdym semestrze odbywa się pięć zjazdów. Zjazdy wyznaczane są raz w miesiącu.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017:

zjazdy w semestrze zimowym:
15-16 października 2016 r.
29-30 października 2016 r.
26-27 listopada 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r.
21-22 stycznia 2017 r.

zjazdy w semestrze letnim:
18-19 marca 2017 r.
01-02 kwietnia 2017 r.
20-21 maja 2017 r.
27-28 maja 2017 r. 
10-11 czerwca 2017 r.

Adres do korespondencji:

Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Strona www:

www.administracjapubliczna.umcs.pl

E-mail:

administracja.publiczna@umcs.pl

Telefon:

tel.: (+48) 81 537 51 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00)
tel. kom.: (+48) 501 292 732

Wysokość czesnego

3900