Fizyka


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji na temat studiów udzielają: 

dr Waldemar Berej, Instytut Fizyki UMCS, p. 353 (część C, III piętro) tel. 81 537 61 97, 
e-mail: w.berej@poczta.umcs.lublin.pl 
mgr Janusz Filiks, Instytut Fizyki UMCS, p. 161 (część C, I piętro), tel. 81 537 61 54, 
e-mail: janusz.filiks@poczta.umcs.lublin.pl

Uwaga: Ze względu na charakter wykonywanej pracy żadna z wymienionych powyżej osób nie dyżuruje przy telefonie. W przypadku, gdy przez dłuższy czas nie można skontaktować się telefonicznie, osoba zainteresowana jest proszona o wysłanie zapytania drogą e-mailową.

Termin przyjmowania dokumentów: 

 • rejestracja w systemie IRK: do 20 września 2016 r.
 • dokumenty można składać w termnie: 1 czerwca - 20 września 2016 r.

Dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres: 
Janusz Filiks 
Instytut Fizyki UMCS 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin 
albo dostarczyć do rąk własnych mgra Janusza Filiksa, upewniwszy się przedtem telefonicznie bądź mailowo, czy w danym terminie będzie on w swoim pokoju,  p. 161 (część C, I piętro)

Opłata za semestr: 

1450 zł (opłata rekrutacyjna w wysokości 150 zł jest zaliczana na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów)

Numer konta bankowego:

93 1030 1999 2402 7470 0014 4301

Opis

Organizator:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki
20-031 Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
faks: 81 537 61 91
www: http://www.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Waldemar Berej

Czas trwania:

3 semestry (zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele – 7 weekendów w semestrze)

Opis studiów:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z grupy kierunków matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych. Celem studiów jest przypomnienie i uzupełnienie wiedzy z fizyki zdobytej w czasie studiów wyższych oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie metodyki nauczania fizyki w szkole. Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, zdobycie kwalifikacji merytorycznych do nauczania fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Warunki ukończenia studiów:

Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz odbycie praktyk.

Program studiów:

Program obejmuje 375 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyki w szkole (30 godzin w gimnazjum i 30 godzin w szkole ponadgimnazjalnej).

Zajęcia na uczelni obejmują następujące przedmioty:

 • Podstawy fizyki I
 • Podstawy fizyki II
 • Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
 • Dydaktyka fizyki
 • Eksperyment w nauczaniu fizyki
 • Pracownia fizyczna I
 • Historia i metodologia fizyki
 • Elementy astrofizyki i astronomii
 • Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
 • Technologie informacyjne
 • Komputer w nauczaniu fizyki.