Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. Ponadto o przyjęciu na studia decyduje uzyskany wynik z egzaminu wstępnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
 3. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydaci składają dodatkowo:
  a. tłumaczenie poświadczone na język polski dyplomu ukończenia studiów (wraz z oryginałem);
  b. zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej potwierdza ukończenie studiów wyższych i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.
 4. c. certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1 lub inny dokument potwierdzający fakt wcześniejszego studiowania dowolnego kierunku w języku polskim (w przypadku obcokrajowców).
 5. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, bez potwierdzenia urzędowego. Oryginał do wglądu.
 7. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
 8. Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 (tylko w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych).

Egzamin wstępny:

O przyjęciu na studia decyduje uzyskany wynik ze wstępnego postepowania kwalifikacyjnego, które obejmuje:

 • test sprawdzający stopień znajomości języka obcego (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz translacyjne) – 40% oceny końcowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa w języku obcym oraz tłumaczenie a vista fragmentu tekstu o tematyce ogólnej na język polski i obcy) – 60% oceny końcowej.

Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu wstępnego jest uzyskanie minimum 60% z testu pisemnego. Na podstawie uzyskanych wyników z obu części sporządza się ranking. Miejsce na liście rankingowej decyduje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu na oferowane studia podyplomowe.

Termin egzaminu wstępnego:

29 września 2017 r. godz. 16.00, DS "Kronos" ul. Sowińskiego 17 (parter) – egzamin w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

do 27 września 2017 r.  
Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: 
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS 
20-610 Lublin 
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

Opłata za studia:

2 600 zł za semestr  (5 200 zł za rok) - zniżka 10% dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMCS

Nr konta:

34 1030 1999 2405 3870 0014 6201

Opis

Organizator:

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn

Czas trwania:

2 semestry

Opis Studiów:

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń (ustnych i pisemnych) poświadczonych oraz tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin (prawo, ekonomia, technika, medycyna, teksty naukowe), a także przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla absolwentów kierunków neofilologicznych, ale również dla absolwentów innych kierunków znających biegle język polski i wybrany język obcy (na poziomie C1), którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra, posiadają znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i gospodarki i chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w wybranych dziedzinach, a także chcieliby w przyszłości zostać tłumaczami przysięgłymi. Powyższe wymogi są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wymagań oczekiwanych od kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Od dnia 27 stycznia 2005r. obowiązuje w Polsce Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), w której ustawodawca wyraźnie określił, kto i na jakich zasadach może ten zawód wykonywać oraz jakiej odpowiedzialności podlega w przypadku jego nienależytego wykonywania. W rozumieniu nowej ustawy tłumacz przestał być jedynie pomocnikiem procesowym sądu. Zawód ten zyskał rangę samodzielnego zawodu. Warunkiem uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego sprawdzającego umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych.

Z usług tłumaczy przysięgłych korzystają sądy, prokuratura, policja, ale także liczne urzędy i zwykli obywatele oraz firmy. Obszar tłumaczeń poświadczonych stanowi zatem dla słuchaczy atrakcyjną możliwość poszerzenia grona zleceniodawców i oferty świadczonych przez siebie usług. Program niniejszych studiów skonstruowany został z uwzględnieniem wymagań stawianych kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego, jednakże zdobytą wiedzę słuchacze z pewnością będą mogli wykorzystać także w dotychczas prowadzonej działalności jako tłumacze bądź też w ramach zatrudnienia w firmach wzgl. instytucjach.

Zajęcia w ramach studiów oferowane są w czterech grupach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) i są prowadzone przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (CNCJO), z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Ekonomicznych, Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS) oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy (LST). A zatem zajęcia prowadzić będą wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wybitni specjalistów spoza UMCS, legitymujących się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką (tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku, w tym tłumacze przysięgli, autorzy podręczników o językach specjalistycznych, członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego). Ponadto wykorzystane zostanie bogate doświadczenia CNCJO w zakresie organizowania i przeprowadzania certyfikacji znajomości języków specjalistycznych (egzaminatorzy Test of Legal English Skills TOLES, London Chamber of Commerce and Industry LCCI, The European Language Certificates TELC oraz City and Guilds).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program obejmuje ogółem 304 godziny (pełny program w załączeniu).

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017:

semestr I:

 1. 8-9.10.2016
 2. 22-23.10.2016
 3. 5-6.11.2016
 4. 19-20.11.2016
 5. 3-4.12.2016
 6. 17-18.12.2016
 7. 14-15.01.2017
 8. 28-29.01.2017
 9. (4-5.02.2017)

semestr II:

 1. 4-5.03.2017
 2. 18-19.03.2017
 3. 1-2.04.2017
 4. 8-9.04.2017
 5. 22-23.04.2017
 6. 13-14.05.2017
 7. 27-28.05.2017
 8. 10-11.06.2017
 9. (24-25.06.2017)

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu pisemnego przekładu tekstów poświadczonych i specjalistycznych, w tym znajomość typologii i gatunków tekstów specjalistycznych oraz strategii, technik i narzędzi niezbędnych w procesie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych. 

Absolwentów studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych prowadzonych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie we współpracy z instytucjami partnerskimi charakteryzować będzie:

 • skuteczna organizacja warsztatu pracy,
 • umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia poświadczonego i specjalistycznego,
 • dysponowanie narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych,
 • posługiwanie się w procesie tłumaczenia dostępnymi na rynku narzędziami CAT oraz innymi technologiami informacyjnymi,
 • umiejętność wykonywania autokorekty swojej pracy,
 • staranność oraz dbałość o zachowanie jakości językowej i poprawności merytorycznej swoich tłumaczeń,
 • znajomość zasad i postępowania zgodnych z etyką pracy tłumacza przysięgłego, a także dobrych praktyk w zakresie poszanowania praw autorskich,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu tłumacza.


Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). W celu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Informujemy, że do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich, o czym mowa w art. 2. 1. 5 Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r.). Do egzaminu państwowego mogą wprawdzie podejść również osoby po uzyskaniu tytułu licencjata, jednakże wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych nastąpi dopiero po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:

 • część pisemną - tłumaczenie pisemne 2 tekstów specjalistycznych (po jednym z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy) – łącznie 100 pkt (po 50 pkt za każdy tekst);
 • część ustną - tłumaczenie ustne 2 tekstów specjalistycznych (z języka obcego na polski - a vista, z polskiego na obcy - konsekutywnie) – łącznie 100 pkt (po 50 pkt za każdy tekst).

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska 
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322
tel./faks: 81 533 88 92, 81 537 26 39
e-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl