Surdologopedia


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest rejestracja (od 3 kwietnia br.) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów).

Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy. 
W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Osoby ZAKWALIFIKOWANE na studia w decyzji o przyjęciu na studia otrzymają informacje na temat płatności za studia w tym wpisowego. 

Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK proszone są o niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Zniżki: 

Zniżkę w opłacie czesnego mogą uzyskać:

 • absolwenci UMCS (10% zniżki);
 • dzieci i małżonkowie absolwentów UMCS (5% zniżki).

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie Karty Absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych. Zniżki obowiązują od dnia utworzenia Karty Absolwenta UMCS W Systemie Karty Absolwenta UMCS i podania jej numeru. Szczegółowe warunki otrzymania Karty Absolwenta UMCS określa Regulamin Programu Absolwent UMCS. 

Oświadczenie słuchacza studiów podyplomowych o posiadaniu Karty Absolwenta UMCS - dostępne w załączniku poniżej.  

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

od 3 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc, dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. 
Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres Zakładu Logopedii (decyduje data stempla pocztowego).

W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Opłata za semestr:

2 100 zł

Numer konta bankowego:

35 1030 1999 2405 7670 0014 8201

Opis

Organizator:

Wydział Humanistyczny/ Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS

Adres:

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
20-040 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17
tel./fax: 81 537 54 15
e-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marek Kurkowski, prof. nadzw. UMCS

Czas trwania:

2 semestry

Rodzaj studiów:

dokształcające

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii.

Opis studiów:

studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu.

Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe.

Program studiów:

Program obejmuje ogółem 295 godzin. 
W jego skład wchodzą następujące moduły:

 • podstawy audiologiczne,
 • podstawy surdopsychopedagogiczne,
 • wiedza o języku,
 • metody terapii surdologopedycznej,
 • seminarium.

Szczegółowy program w załączniku.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Zajęcia odbywają się: w soboty, niedziele i poniedziałki oraz jeden tygodniowy zjazd.

Informacji udziela:

p. Jolanta Frąk, 
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
20-040 Lublin,
ul. J. Sowińskiego 17.
tel./faks: 81 537 54 15
e-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl