Neurologopedia


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja (od 13 marca 2017 r. od godziny 8.00) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów). W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;
 5. kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Osoby zakwalifikowane na studia w decyzji o przyjęciu otrzymają informacje na temat płatności za studia w tym wpisowego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Uwaga Kandydaci! Rekrutacja na listę podstawową została zamknięta. Trwają zapisy na listę rezerwową.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie IRK. 
Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres Zakładu Logopedii. Limit przyjęć wynosi 60 kandydatów, kolejnych 30 osób zostanie zarejestrowanych na liście rezerwowej, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych, będą dokonywane uzupełnienia.

W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Tomasz Woźniak

Czas trwania:

2 semestry

Rodzaj studiów:

dokształcające

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Opis studiów:

studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 1. pomagisterskich studiów logopedycznych;
 2. w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
 3. specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich;

Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. 
Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. 
Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych:

 • zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi,
 • logopedyczną terapię osób z oligofazją,
 • terapię jąkających się,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyki.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.

Program studiów:

obejmuje ogółem 285 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2017

Zajęcia odbywają się w Lublinie, w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, na zasadzie jedenastu zjazdów weekendowych (sobota 8.30 – 18.00, niedziela 8.00 – 13.00) oraz tygodnia praktyki w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (maj 2018).

Opłata za rok studiów:

4 200 zł

Numer konta bankowego: 

76 1030 1999 2405 7870 0014 6201

Informacji udziela:

p. Jolanta Frąk, mgr Krzysztof Porębski
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
20-040 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17
tel./faks: 81 537 54 15 
e-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl