Nauczanie języka polskiego jako obcego


Poziom kształcenia: podyplomowe

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 15 października 2017 r. 
CJKP UMCS, pokój nr 8
ul. Weteranów 18, Lublin

Opłata za semestr:

1 600 zł, istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty, 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Opłata za całe studia:

3 200 zł

Nr konta bankowego:

08 1030 1999 2405 0470 0014 6201

Opis

Organizator:

Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. 81 537 28 76, 81 533 54 25
faks: 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Anna Butcher

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry, zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 310 godzin zajęć.

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i  w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Praktyczna gramatyka języka polskiego
 • Kultura języka i normy zachowań językowych
 • Język i kultura polska na świecie
 • Nauczanie cudzoziemców wymowy polskiej
 • Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 • Nauczanie cudzoziemców historii i literatury polskiej
 • Wybrane zagadnienia przekładu
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców
 • Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej Ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz napisanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu.

Termin uruchomienia kolejnej edycji:

październik 2017 r.

Informacji udziela:

mgr Ewelnia Mitkowska-Musiatewicz
CJKP UMCS, pokój nr 8
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
tel.: 81 537 28 76
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Wysokość czesnego

3200