Architektura książki - projektowanie i edycja


Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny

   powrót

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

1 500 zł

Nr konta:

38 1030 1999 2405 8870 0014 6201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać do 17 listopada 2017 r. osobiście lub przesłać na podany adres: 
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Organizator:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS
Instytut Sztuk Pięknych

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Renata Malesa 
tel. 81 537 54 69
e-mail: r.malesa@poczta.umcs.lublin.pl  

Czas trwania: 

2 semestry; 180 h

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Adresowane są w szczególności do pracowników wydawnictw, redakcji czasopism, twórców aplikacji mobilnych i serwisów internetowych, pracowników działów marketingu, reklamy, PR i sprzedaży, autorów i bibliotekarzy.

Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z konstruowaniem i redagowaniem różnych typów publikacji (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech formalnych, treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i nowoczesnych narzędzi typografii, edytorstwa i grafiki wydawniczej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wprowadzenie do teorii książki
 • Semiotyka książki
 • Współczesny rynek książki
 • Historia książki
 • Typologia książki
 • Typografia
 • Edycja książki
 • Projektowanie graficzne –cyfrowe przetwarzanie obrazu
 • Budowa ilustracji
 • Projekt

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów: 

 • legitymuje się umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi edytorstwa oraz zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu teorii, semiotyki, typologii i historii książki, a także organizacji i funkcjonowania rynku wydawniczego
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi formami publikowania
 • orientuje się w problemach współczesnego rynku wydawniczego i kierunkach jego rozwoju
 • potrafi korzystać z graficznych programów komputerowych i nowych technologii w procesie kompleksowego redagowania, edycji i dystrybucji różnych typów publikacji (książek, plakatów, ilustracji, logotypów, ulotek oraz innych graficznych projektów wizualnych).

Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwent uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu wybranego typu publikacji.

Data rozpoczęcia zajęć:

Termin zostanie podany po skompletowaniu grupy – II połowa października
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Informacji udziela:

Kierownik studiów: 
dr Renata Malesa 
tel. 81 537 54 69
e-mail: r.malesa@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator ze strony Wydziału Artystycznego: 
prof. dr hab. Jan Ferenc
e-mail: janferenc@wp.pl
tel: 600 441 731

Wysokość czesnego

1500 zł/semestr

Nr konta: 09 1030 1999 2405 8870 0014 4201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uwaga! rejestracja w systemie IRK będzie możliwa od 10 sierpnia br. Dokumenty można składać do 15 października 201